home Gedragscode

Gedragscode

Wilt u de gedragscode downloaden als PDF-bestand? Klik dan hier.

Gedragscode Stichting Erkenning van Makelaarskantoren en Certificering van Adviseurs in Schoonmaakdienstverlening (EMCAS)

De deelnemers aan de Stichting Erkenning van Makelaarskantoren en Certificering van Adviseurs in Schoonmaakdienstverlening (EMCAS), hebben de volgende gedragsregels opgesteld, die tevens gelden voor bestuurders van ondernemingen die gecertificeerde makelaars en adviseurs in dienst hebben.

EMCAS meent dat opdrachtgevers en aannemers erbij gebaat zijn indien de opdrachten worden uitgevoerd door gecertificeerde makelaars en adviseurs (hierna gezamenlijk te noemen: ondertekenaars), die zich hebben verbonden de in deze Gedragscode vastgelegde gedragsregels - naast de geldende wettelijke bepalingen, o.m. ten aanzien van (Europese) aanbestedingen – te aanvaarden als grondslag voor hun beroepsuitoefening.

Ook - al dan niet - algemeen verbindend verklaarde regelingen zoals de CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche en de borgtekst van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche dienen vanzelfsprekend door de ondertekenaars als basis voor hun beroepsuitoefening te worden geaccepteerd en gehanteerd.

De Klachtencommissie zal klachten over de ondertekenaars met betrekking tot de naleving van deze Gedragscode in behandeling nemen en zo nodig sancties vaststellen.

Artikel 1. Algemeen

Een ondertekenaar onderwerpt zich aan de in deze Gedragscode vastgestelde gedragsregels.

De ondertekenaar zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid en transparantie in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep. Daartoe zal de ondertekenaar in ieder geval van elke offerte registreren op welke datum en op welk tijdstip de offerte is ontvangen en het ‘vier-ogen-principe’ toepassen (of een elektronische variant daarvan).

Dat houdt in dat registratie van bovenstaande zaken in het bijzijn van de opdrachtgever/derde plaats vindt, danwel, in het geval van een elektronische variant, op vergelijkbare geborgde wijze.

Artikel 2. Opdracht

De ondertekenaar zal erop toezien dat een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen.

Deze schriftelijke opdrachtbevestiging dient minimaal te bevatten: een transparante beschrijving van de te volgen werkwijze, een duidelijk, transparant en gespecificeerd overzicht van de honoraria en de bijkomende kosten, de betalingswijze en tijdsduur en het feit dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code bepalend zijn.

De ondertekenaar mag in het kader van een opdracht geen beloning in welke vorm ook aannemen van een ander dan zijn opdrachtgever.

Ondertekenaars verklaren geen verdienmodel op basis van provisie te accepteren/toe te passen maar een inzichtelijk transparant model dat is gebaseerd op 'uren x tarief’ of een vergelijkbare transparante prijsvorming.

De prijs moet vóór aanvang van de werkzaamheden met de opdrachtgever worden overeen gekomen.

De ondertekenaar zal geen opdracht aannemen indien in redelijkheid verwacht mag worden dat niet voldaan kan worden aan de eisen van de opdracht.

In Bijlage 1 bij de Gedragscode is een overzicht van geoorloofde en ongeoorloofde honorering(svormen/constructies) opgenomen.

Artikel 3. Geheimhouding

De ondertekenaar zal de informatie, hem van de zijde van de opdrachtgever en/of aannemer ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Geheimhouding geldt ook voor alle informatie over (alle betrokkenen bij) een aanbestedingsproces.

Ook in de gevallen waarin de ondertekenaar niet tot geheimhouding is verplicht, zal deze de hem van de zijde van de opdrachtgever en/of aannemer ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

De ondertekenaar mag geen informatie verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs op voorhand kan vermoeden, dat die onjuist of misleidend is.

Artikel 4. Geschillen

Indien een ondertekenaar meent dat een andere ondertekenaar in strijd handelt met deze Gedragscode dient hij het bestuur van de Stichting EMCAS hierover in te lichten. Het bestuur onderneemt hierop actie.

Direct belanghebbenden, niet zijnde ondertekenaars, kunnen binnen 3 maanden na hun constatering van de handelwijze van een ondertekenaar een klacht indienen bij het secretariaat van de Stichting EMCAS, indien zij menen, dat een ondertekenaar de gedragsregels van deze Gedragscode heeft overtreden. Een procedure conform de Klachtenprocedure (Bijlage 2) zal hiervan het gevolg zijn.

Artikel 5 Sancties

Bij vastgestelde overtreding van de Gedragscode kunnen door het Bestuur van de Stichting EMCAS de volgende sancties worden opgelegd:

1. Een formele waarschuwing
2. Voor ondertekenaars Een schorsing met de mogelijkheid om de geconstateerde overtreding van de Gedragscode binnen twee weken te corrigeren
3. Voor gecertificeerde makelaars: Royement
4. Verwijdering van de lijst van ondertekenaars van de Gedragscode en publieke bekendmaking daarvan.

Wilt u de Gedragscode downloaden als PDF-bestand? Klik dan hier.